Výklad pojmů

Výklad pojmů v souvislosti s činností Městské policie:

Asistence – Činnost vycházející z výkonu služby. Asistence se provádí na základě žádosti státním institucím v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. ( např. PČR, MÚ, RZP, HZS).

„Botička“ – Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Strážníci MP jsou oprávněni tzv. „botičku“ použít v souladu s ustanovením §17a z.č.553/91 Sb. na vozidlo, které,
a) bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen.

Přestupek v dopravě – Dopravní přestupky jsou přestupky, které řeší strážníci v souvislosti s ohrožením bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP) dle zákona č. 361/2000 Sb..

Komunikační závada – Pojem obsahuje např. poškození a zničení dopravních značek, neoznačené překážky na vozovkách, výkopy, výmoly, poškozené vozovky a chodníky, chybějící značky, tráva a křoviny zakrývající výhled, veřejná zeleň, poškozené veřejné osvětlení …….

Kontrola osob – Jedná se především o zjišťování jména, příjmení, data narození a bydliště osoby, dat o přestupci, podezřelé osobě, ale i o svědcích, pro další potřeby správního, trestního řízení. V průběhu kontroly se provádí lustrace v databázi hledaných osob a databázích PČR.

Kontrola psa – Kontrola osoby majitele psa a psa samotného. Kontrola psí známky a kontrola čipu psa v souladu s vyhláškou města. Rovněž se provádí dohled zda nedochází ke znečišťování veřejného prostranství exkrementy.

Lustrace – Činnost v rámci výkonu služby, která zahrnuje zjištění informací o osobách a věcech. Zjištění totožnosti pachatelů přestupků v evidenci obyvatel, kteří nemají u sebe doklady, kontrola v evidenci řidičů a vozidel, provedení kontroly v evidenci hledaných osob, dokladů a věcí.

Odtah vozidla – Odtažení vozidel tvořící překážku silničního provozu a nebo vozidel bránících při čištění komunikace TSM.

Pachatel – Zadržení pachatele trestného činu nebo některých přestupků, většinou majetkových, které nebylo možno dle příslušných oprávnění vyřídit na místě blokovou pokutou a předáním k dalším právním úkonům.

Prevence – Upozorňování právnických a fyzických osob na zjištěné nedostatky, ať již v nezajištěnosti objektů, drobné přestupky proti Živnostenskému zákonu, tak i preventivní podněty stát. institucím na určité zjištěné skutečnosti a podle konkrétních situací i činnost opatření k jejich odstranění.

Předvolání nepřítomného řidiče – Předvolání řidiče, který svým vozidlem spáchal dopravní přestupek a nezdržuje se u vozidla. Předvolání se umisťuje zpravidla za stěrač vozidla, kterým byl spáchán přestupek.

Předvedení – Předvedení osob, které se dopustily protiprávního jednání nebo které nemohou hodnověrným způsobem prokázat svou totožnost nebo na základě dožádání správního orgánu MÚ Litoměřice.

Převoz psa – Převoz odchyceného nebo nalezeného psa na teritoriu města Městskou policií do psího útulku v Řepnicích.

Signál PCO – Činnost spojená se střežením zájmových objektů, napojených na pult centrální ochrany (PCO) provozovaným MP.

Šetření – Zjišťování skutečností pro objasnění jednotlivých zjištěných deliktů a zjišťování dalších skutečností pro řádné objasnění nahlášených a vyhledaných událostí, pro další správní nebo trestní řízení.