Stanovisko MD

Stanovisko MD ze dne 5.3.2021
Věc: Informace o prodloužení platnosti ŘP a PZŘ v souvislosti s vydáním evropského nařízení 2021/267

Vážené kolegyně a kolegové,

v rámci metodické činnosti Vám sdělujeme, že k datu 6. března 2021 nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2021/267, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (tzv. „Omnibus II“).

Omnibus II navazuje na předchozí nařízení Evropského parlamentu a Rady 2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a provedených školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy. 

                Nařízením Omnibus II je upraveno v čl. 3 odst. 1 prodloužení platnosti řidičských průkazů, kterým uplynula či uplyne platnost v období od 1. září 2020 do 30. června 2021
o 10 měsíců od konce platnosti
daného řidičského průkazu, cit.: „1.  Bez ohledu na článek 7 směrnice 2006/126/ES a bod 3 písm. d) přílohy I uvedené směrnice se platnost řidičských průkazů, která by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynula nebo by měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data konce platnosti uvedeného v každém takovém řidičském průkazu (tzn., že řidičský průkaz, kterému uplynula platnost např. dne 5. prosince 2020 je platný do 5. října 2021).  

Z uvedeného je dále zřejmé, s ohledem na data uvedená v předmětném čl. 3 odst. 1, že navazuje plynule na znění čl. 3 odst. 2 nařízení EP a Rady 2020/698, kterým byla prodloužena platnost řidičských průkazů, kterým uplynula platnost v období od 1. února 2020 do 31. srpna 2020, a to o sedm měsíců od konce platnosti daného řidičského průkazu.

Dále v dané věci uvádíme, že jelikož se situace související s rozšířením nemoci
COVID-19 nezlepšila, nařízení Omnibus II reaguje i na tuto skutečnost, kdy v čl. 3 odst. 2 upravuje prodloužení platnosti i u těch řidičských průkazů, jimž platnost již jednou prodloužena byla, tj. znovu jim uplynula či uplyne v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 se považuje za prodlouženou o 6 měsíců nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později [tzn. že řidičský průkaz, jemuž už byla jednou platnost prodloužena dle nařízení 2020/698 např. do 25. října 2020 (tj. platnost v řidičském průkazu je 25. března 2020) je platný do 25. dubna 2021, ale při zohlednění druhé možnosti je platný až do 1. července 2021]. Dále uvádíme druhou možnost, a to kdy platnost řidičského průkazu uplyne v souvislosti se zněním nařízení 2020/698 k datu 29. března  2021 (platnost v řidičském průkazu je 29. srpna 2020), řidičský průkaz je v tomto případě prodloužen o šest měsíců, jelikož tato skutečnost nastane později než datum 1. července 2021 a je tudíž platný až do  29. září 2021.

Pro úplnost uvádíme citaci čl. 3 odst. 2 nařízení: „2.  Platnost řidičských průkazů uvedených v článku 7 směrnice 2006/126/ES a v příloze I bodu 3 písm. d) uvedené směrnice, která by při uplatnění článku 3 nařízení (EU) 2020/698 jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se považuje za prodlouženou o šest měsíců nebo do 1. července 2021, podle toho, co nastane později.“

                Obdobným způsobem je řešeno i prodloužení platnosti profesní způsobilosti řidiče, které je řešeno v čl. 2 daného nařízení Omnibus II, cit.:

1.  Bez ohledu na čl. 8 odst. 2 a 3 směrnice 2003/59/ES se lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, považují v každém případě za prodloužené o dobu 10 měsíců. Osvědčení odborné způsobilosti zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

  1. Lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by při uplatnění článku 2 nařízení (EU) 2020/698 jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se považují za prodloužené o šest měsíců nebo do 1. července 2021, podle toho, co nastane později. Osvědčení odborné způsobilosti zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.
  2. Platnost vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 stanoveného v příloze I směrnice 2006/126/ES, provedeného příslušnými orgány buď do řidičského průkazu, nebo do průkazu kvalifikace řidiče uvedených v čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/59/ES na základě osvědčení odborné způsobilosti uvedeného v odstavci 1 uvedeného článku, se považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data uvedeného v každém takovém řidičském průkazu nebo průkazu kvalifikace řidiče.
  3. Platnost vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 stanoveného v příloze I směrnice 2006/126/ES, provedeného příslušnými orgány buď do řidičského průkazu, nebo do průkazu kvalifikace řidiče uvedených v čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/59/ES na základě osvědčení odborné způsobilosti uvedeného v odstavci 1 uvedeného článku, jež by při uplatnění článku 2 nařízení (EU) 2020/698 jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se považuje za prodlouženou o šest měsíců nebo do 1. července 2021, podle toho, co nastane později.
  4. Platnost průkazů kvalifikace řidiče uvedených v příloze II směrnice 2003/59/ES, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem2021, se považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data skončení platnosti uvedeného v každém takovém průkazu.
  5. Platnost průkazů kvalifikace řidiče uvedených v příloze II směrnice 2003/59/ES, která by při uplatnění článku 2 nařízení (EU) 2020/698 jinak uplynula nebo měla uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se považuje za prodlouženou o šest měsíců nebo do 1. července 2021, podle toho, co nastane později.“

                Výše uvedené prodloužení platnosti dokladů se nevztahuje na platnost karet řidiče digitálního tachografu, jelikož jejich platnost je primárně navázána na čip v každé jednotlivé kartě. Přesto je obsahem nařízení Omnibus II uveden postup pro řidiče, který např. neobdrží ve stanoveném termínu od příslušných orgánů novou kartu řidiče. Zmíněné je upraveno v čl. 4 daného nařízení, z něhož uvádíme příslušný výňatek, cit.: „2.  Bez ohledu na článek 28 nařízení (EU) č. 165/2014, pokud řidič žádá o obnovení karty řidiče v souladu s odstavcem 1 uvedeného článku mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, vydají příslušné orgány členského státu novou kartu řidiče nejpozději dva měsíce od podání žádosti. Dokud řidič neobdrží od orgánů vydávajících karty novou kartu řidiče, vztahuje se na řidiče obdobně čl. 35 odst. 2 uvedeného nařízení, pokud může řidič prokázat, že bylo požádáno o obnovení karty řidiče v souladu s čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení.“ 

                Považujeme za důležité uvést, přestože nařízení Omnibus II nabyde účinnosti až k datu 6. března 2021, je z jeho jednotlivých ustanovení zřejmé, že lhůty pro uplynutí platnosti jednotlivých dokladů jsou na sebe jednoznačně provázány a tudíž řidičské průkazy i doklady prokazující profesní způsobilost řidiče, na něž se vztahují nařízení Omnibus I a Omnibus II, jsou i nadále v platnosti. Pro úplnost sdělujeme, že nařízení Evropského parlamentu a Rady Omnibus II,  v otázce platnosti uvedených dokladů, nahrazuje stanovisko Ministerstva dopravy čj. 158/2020-160-OST/4 ze dne 21. prosince 2020.

                Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2021/267 (Omnibus II) zasíláme v příloze, zároveň tak i příslušný odkaz na internetové stránky Eur-lexu, kde bylo uvedené nařízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  č. L 60:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC.

S pozdravem
Mgr. Stanislav Dvořák
ředitel
Odbor agend řidičů