Speciální označení vozidel (ZTP)

Znak vozíčkářiParkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou, nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. Zákon č. 361/2000 Sb. § 67 Speciální označení vozidel a osob.
Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Není – li  tomu tak vystavuje se řidič postihu za přestupek dle §125c zákona č.361/2000 Sb. odst.1 e. bod 11.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí
motorové vozidlo a  neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s
§ 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě. Za tento přestupek lze uložit blokovou pokutu od 5 000 Kč do
10 000 Kč.
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a lékaři konající návštěvní službu, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.
Ale pozor,  pokud řidič vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením zastaví například v působnosti dopravní značky zákaz zastavení, nebo poruší jiné zákazové značky vystavuje se  postihu za přestupek dle § 125c/1k zákona č. 361/2000 Sb. Na vozidlo nelze instalovat TPZOV –  technický prostředek zabraňující odjezdu vozidla( botičku). Řidič musí být  na místě zastižen, nebo  je tu druhá možnost, na vozidlo strážník, nebo policista umístí výzvu pro řidiče. Bloková pokuta u těchto přestupků je do 2000 Kč. Vozidlo, které je  označeno parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a tvoří překážku silničního provozu, může o jeho odstranění na místě rozhodnout policista, nebo strážník obecní policie.
Přepravovaná osoba  je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP.
Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. § 20a
Osvobozeni od zpoplatnění
(1) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem
h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká
Město Litoměřice vydalo Nařízení Rady města č. 1/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy.
Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a)zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, nejvýše však na dobu 24 hodin
Osvobození od zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů platí pro:
silniční motorová vozidla označená „parkovacím průkazem vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou“ (do 31.12.2012 taktéž pro vozidla s označením O1 – přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) vydaným příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo oprávněným orgánem v zahraničí (příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie).
Jedná se o lokality ulic: Dlouhá, Mírové náměstí, Tyršovo náměstí, Velká Dominikánská, Novobranská, Na Valech – parkoviště u zahradnictví, Veitova ulice parkoviště u Okres. soudu, Na Valech – parkoviště u hradeb, Krajská  – parkoviště U Hvězdárny, Vojtěšská – parkoviště u parku Václava Havla.