Město Litoměřice vyhlašuje povodňovou sbírku

Město Litoměřice počínaje dnešním dnem vyhlašuje veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude v Litoměřicích použit na odstraňování povodňových škod. O sbírce již rozhodl Krajský úřad Ústeckého kraje. Finančním darem na konto 107-5082850297/0100 mohou počínaje dnešním dnem přispět občané, podniky a další dárci. Příspěvek lze předat i v hotovosti v pokladně městského úřadu.
„Povodně přinesly kromě obrovských škod a pocitů beznaděje v mnoha rodinách i jedno pozitivum – solidaritu druhých, kterou jsem viděl nejen mezi dobrovolníky, kteří se hlásili na pomoc postiženým oblastem. Proto věřím, že se do sbírky zapojí řada lidí, jimž není lhostejné neštěstí druhých,“ uvedl v této souvislosti starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Pro zájemce o potvrzení daru je na webových stránkách města umístěna smlouva, kterou vyplní a podepsané dva výtisky zašlou na městský úřad, přičemž jeden výtisk s podpisem starosty jim bude vrácen zpět. V případě, že netrvají na uzavření smlouvy, je možné požádat o vydání osvědčení o poskytnutí daru k daňovým účelům ekonomický odbor ( vedoucí Iveta Zalabáková, tel. č. 416 916 149, e-mail: iveta.zalabakova@litomerice.cz ).
O způsobu rozdělení finančního výtěžku sbírky rozhodnou zastupitelé.  Seznam dárců bude zveřejněn v Radničním zpravodaji. Na zvláštní bankovní účet města s názvem MĚSTO LITOMĚŘICE POVODNĚ není třeba při zasílání příspěvků uvádět další symboly (variabilní, konstantní a specifický), a to v případech, že dárce hodlá zůstat anonymní. Pokud však chce, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu dárců nebo bude požadovat potvrzení o vkladu do veřejné sbírky pro daňové účely odečtu hodnoty daru, musí uvést do kolonky variabilního symbolu právnická osoba své identifikační číslo a fyzická osoba datum narození  ve formátu vzoru (11.2. 1971 uvést 11021971) a do textu pro zasílání platby své příjmení a jméno.
„Peníze lze na zmíněný účet zasílat nejpozději do konce října tohoto roku,“ upozornil místostarosta Karel Krejza.

______________________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 17. června 2013
Eva Břeňová, mediální zástupce města Litoměřice