1
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
Č. j. MV- 34947-1/OBP-2021
Praha 1. března 2021
Stanovisko k postupu strážníků obecních a městských policií při projednávání
přestupků podle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-
19 a o změně některých souvisejících zákonů
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra vydává v souvislosti s nabytím
účinnosti zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění
COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, 1. března 2021, následující
stanovisko k souvisejícím činnostem obecních a městských policií:
Podle ustanovení § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona může Ministerstvo
zdravotnictví, krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města
Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) za účelem likvidace epidemie COVID-19
nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření, kterým přikáže
určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí
určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění
COVID-19, anebo stanoví podmínky provádění takových činností nebo poskytování
takových služeb. Ministerstvo může nařídit mimořádné opatření podle věty první
s celostátní působností nebo s působností na území několika krajů. Krajská
hygienická stanice může mimořádné opatření nařídit na území svého správního
obvodu.
Podle ustanovení § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1 tohoto zákona se právnická
osoba, fyzická podnikající osoba nebo fyzická osoba dopustí přestupku, pokud
nedodrží mimořádné opatření podle § 2.
Podle ustanovení § 12 odst. 3 předmětného zákona může příkazem na místě
přestupek podle tohoto zákona projednávat též orgán Policie České republiky nebo
strážník obecní policie.
*MVCRX05IZ5JT*
MVCRX05IZ5JT
prvotní identifikátor
2
Ve vztahu k uvedenému oprávnění strážníků obecních a městských policií je
třeba uvést, že toto se vztahuje pouze k nedodržování mimořádných opatření
vydaných podle zákona č. 94/2021 Sb., kdy je třeba uvést, že ke dni vydání tohoto
stanoviska žádné takové mimořádné opatření vydáno nebylo.
Ve věcech porušení omezení vyplývajících z usnesení vlády účinných od 1.
března 2021 - č. 216 o omezení volného pohybu a č. 217 o zákazu maloobchodního
prodeje a služeb a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného rovněž
od 1. března 2021 - čj. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN upravující nošení
ochranných prostředků dýchacích cest, je třeba postupovat podle ustanovení § 2
odst. 1, 2 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní
policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České
republiky, a příkazem na místě za splnění ech zákonných podmínek rozhodovat
o příslušných přestupcích podle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně
veřejného zdraví a § 34 odst. 1 sm. a) krizového kona, neboť všechna stávající
opatření byla vydána podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo krizového
zákona.
Podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů bude možno
postupovat v budoucnu ve vztahu k porušení mimořádných opatření vydaných
podle tohoto zákona.
Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí
Vyřizuje: JUDr. Dušan Gal'o, Ph.D.
Elektronický podpis - 1.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Milena Bačkovská
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 10.6.2021 07:58:25-000 +02:00