V N I T Ř N Í P Ř E D P I S

pro zacházení se zbraněmi a střelivem drženými Městem Litoměřice

I.

Identifikace subjektu: Město Litoměřice, IČO 00263958

Číslo zbrojní licence: CF 109513

Zbrojní licence pro skupinu : J

Město Litoměřice je držitelem krátkých kulových zbraní – služební zbraně.

II.

Předání zbraní a střeliva a jejich nošení

1.Služební zbraň drženou drženou v rámci zbrojní licence města Litoměřice smí nosit pouze strážník městské policie Litoměřice (dále jen strážník), který vlastní zbrojní průkaz skupiny D, dle zákona č.119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu.

2.Zbraň a střelivo smí být strážníkovi předány k nošení pouze na dobu nezbytně nutnou

v rámci úkolů veřejné správy. Pro potřeby provedení zákroku v době mimo pracovní dobu, může strážník nosit nebo držet zbraň spolu s přiděleným palebným průměrem, na kterou má město Litoměřice vydám průkaz zbraně, pro které byla vydána zbrojní licence

3.Strážník, kterému byla zbraň předána, je povinen dodržovat všechna příslušná ustanovení zákona o střelných zbraních a střelivu č.119/2002 Sb. včetně bezpečného nabíjení a vybíjení zbraně na určeném místě.

III.

Použití zbraně

1.Strážník, kterému byla zbraň předána, může zbraň použít pouze za podmínek dle §20 z.č.553/1991 Sb. o obecní policii.

IV.

Evidence zbraní a střeliva

1.Zbraně se evidují v záznamní knize zbraní a střeliva dle ustanovení zákona o střelných zbraních a střelivu č.119/2002 Sb. a §29 vyhlášky č.221/2017 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

2.Střelivo se eviduje v záznamní knize střeliva dle ustanovení zákona o střelných zbraních a střelivu č.119/2002 Sb. a §29 vyhlášky č.221/2017 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

3.Zápisy do záznamní knihy zbraní smí provádět pouze ustanovení zbrojíři.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

V.

Evidence výdeje a příjmu zbraní a střeliva

1.Výdej a příjem zbraní a střeliva se eviduje v knize výdeje a příjmu zbraní a střeliva dle ustanovení zákona o střelných zbraních a střelivu č.119/2002 Sb. a §31 vyhlášky č.221/2017 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

2.Zápisy do knihy výdeje a příjmu zbraní a střeliva smí provádět pouze ustanovení zbrojíři.

VI.

Zbrojíři

1. Zbrojíři jsou ustanoveni:

Ivan Králik

rod.číslo 591225/0751

č.zbr.průkazu AL795015

Petr Drábek

640823/0158

AL 395521

Milan Perháč

640513/0171

AL 395559

Ladislav Votýpka

571123/0921

AL 568141

Radek Nacházel

701217/2673

AL 395584

Dušan Hrubiško

680517/1571

AL 395514

Josef Ježek

640930/2273

AL 395637

Petr Novák

590811/0417

AL 563251

Pavel Frk

660802/0859

AL 247465

František Brada

731114/2663

AL 562261

Milan Samec

740923/2699

AL 563020

VII.

Uložení zbraní a střeliva

1.Zbraně a střelivo jsou uloženy v souladu s ustanovením §58 zákona o střelných zbraních č.119/2002 Sb. příslušných ustanovení neřízení vlády č.217/2017 Sb., o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek o muničním skladišti. A to v prostorách služebny Městské policie v Litoměřicích na adrese Zahradnická 3/600. Jedné se o místnost- sklad zbraní, bez oken, světlíků či různých otvorů a vstup je opatřen trezorovými dveřmi, které splňují požadavky bezpečnostní třídy dle

ČSN EN 1143-1. Vnitřní prostor skladu zbraní je opatřen elektronickým zabezpečovacím zařízením, jehož signalizace je vyvedena na nepřetržitou dozorčí službu městské policie. Zbrojní sklad je umístěn v místech kam není volný přístup veřejnosti.

2.Strážník, kterému byla vydána zbraň a střelivo, je povinen po skončení služby zabezpečit bezpečné vybití zbraně na určeném místě a uložení zbraně a to odevzdáním zbraně a střeliva k uložení zbrojíři. V případě, že je zbraň strážníkovi dále zapůjčena dle ustanovení odst.2.

článku I, ji zabezpečí uložením zbraně na jiném místě, a to v souladu s ustanovením §58 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. O místě a způsobu uložení zbraně je povinen informovat velitele městské policie.

3.Zbraně jsou uloženy ve stavu vylučující jejich okamžité použití.

VIII.

Cvičné střelby

1.Cvičné střelby jsou prováděny pouze na schválené střelnici.

2.Strážník vlastnící zbrojní průkaz skupin D a E, kterému je zbraň zapůjčena dle ustanovení odst.2. článku I, může provádět cvičné střelby na schválené střelnici též individuálně.

3.Provedené cvičné střelby jsou evidovány v knize střeleb v souladu s ustanovením §32 vyhlášky č.221/2017 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

IX.

Účinnost vnitřního předpisu

1.Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 16.4.2018

2.Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se ruší směrnice-vnitřní předpis městské policie pro zacházení se zbraněmi a střelivem drženými Městem Litoměřice ze dne 1.11.2017.

V Litoměřicích : 16.4.2018

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/