Příkaz starosty města

č.2 / 2016

Uchovávání telefonních záznamů Městskou policií Litoměřice

I.

Základní ustanovení

1.Tento příkaz upravuje postup pro uchovávání telefonních záznamů u Městské policie Litoměřice.

2.Městská policie Litoměřice v rámci organizace činnosti má zřízenou funkci operačních techniků operačního střediska. Operační středisko má celodenní provoz a nachází se v sídle městské policie.

Do pracovní náplně operačních techniků patří mimo jiné:

přijímání telefonických oznámení, včetně oznámení o trestných činech, správních deliktech a přijímání podnětů,

telefonické upřesňování podání učiněných telefonicky, včetně získávání osobních údajů a jejich primární zpracování.

3.Telefonní zvukové záznamy tvoří digitální dokumenty - informace uchovávané v datovém formátu na datových nosičích nebo v paměti počítače.

4.Doba, po kterou musí být tyto digitální dokumenty uchovávány se stanovuje v délce 2 měsíců

a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po vyřízení dokumentu.

5.Tento příkaz je závazný pro všechny zaměstnance zařazené do Městské policie Litoměřice.

6.Kontrolní činnost vykonává velitel městské policie.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento příkaz starosty města nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

V Litoměřicích 9.11.2016

…………………………………………….

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/