NAŘÍZENÍ STAROSTY MĚSTA

Č.2 / 2015

Kterým se upravuje provoz vozidel Městské policie v Litoměřicích

I.

Úvodní ustanovení

Městská policie užívá tři vozidla, které splňují požadavky na označení vozidel dle předpisu č.418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii.

II.

Provoz vozidel

Jízdy vozidel městské policie v katastrálním území města Litoměřice schvaluje velitel městské policie v jeho nepřítomnosti zástupce velitele nebo vedoucí směny.

Denní limit ujetých kilometrů :

 

 

 

 

 

Vozidlo PCO

7:00 - 19:00 (denní provoz)

-

max. 80 km

 

19:00 -

7:00

(noční provoz)

-

max. 80 km

Vozidlo hlídkové služby

7:00 - 19:00 (denní provoz)

-

max. 50 km

 

19:00 -

7:00

(noční provoz)

-

max. 45 km

III.

Jízdy mimo katastr města

Jízdy mimo katastrální území města Litoměřice schvaluje starosta města, popřípadě zástupci starosty. Vyjímky tvoří jízdy do psího útulku v obci Řepnice, jízdy při servisu vozidel do obce Žalhostice a města Lovosice a jízdy do obce Křešice s měřičem rychlosti, které schvaluje velitel městské policie nebo jeho zástupce.

IV.

Tankování vozidel

Tankování vozidel provádí hlídka ve službě dle potřeby. V pátek je hlídka povinna natankovat před víkendovými dny. Tankování se provádí u benzinových čerpadel s přihlédnutím na cenu pohonných hmot. Doklad o čerpání potvrdí na zadní straně strážník provádějící tankování podpisem. Měsíční uzávěrku provozu vozidel potvrdí svým podpisem velitel MP a jeho zástupce.

V.

Účinnost

Nařízení nabývá účinnosti ihned po vyhlášení. Tímto nařízením se ruší nařízení č.2/2009.

V Litoměřicích : 22.9.2015

Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta města

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/