Nařízení velitele č.7/2008

Denní instruktáž

Velitel směny (v jeho nepřítomnosti-zástupce velitele směny) provede na začátku služby instruktáž strážníků ve službě a informuje strážníky o nových vyhláškách města, příkazech starosty a tajemníka, nařízeních Rady města,nařízeních velitele. ( viz.Nařízení velitele 6/2008)

O instruktáži vyhotoví záznam (Denní instruktáž) a ten strážníci podepíší.

Úkoly, které vyvstanou během služby a velitel směny je předá strážníkům, zapíše velitel směny do svodky denních událostí.

V Litoměřicích 25.7.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/