Nařízení velitele č.4/2008

Blokové řízení

Obsah:

 

1.

Obecné podmínky blokového řízení ................................................................

2

2.

Skutkové podstaty přestupků, které mohou řešit strážníci v blokovém

 

 

řízení ..................................................................................................................

2

3.

Náležitosti pokutových bloků...........................................................................

2

4.

Opravné prostředky proti pokutám uloženým v blokovém řízení .................

3

1. Obecné podmínky blokového řízení

Blokové řízení je podle zákona o přestupcích tzv. zkrácené řízení

o přestupcích, které se provádí v případě, že přestupek je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a pachatel přestupku je ochoten zaplatit pokutu na místě ihned nebo převzít pokutový blok (na pokutu na místě nezaplacenou) a zaplatit ji následně a strážník je oprávněn tento přestupek projednat v blokovém řízení (viz dále).

Není-li splněna některá z výše uvedených podmínek, strážník nemůže přestupek projednat v blokovém řízení a musí v souladu s § 10 odst. 2 zákona

o obecní policii oznámit příslušnému správnímu orgánu podezření, že byl spáchán přestupek.

Česká republika má zákonem stanovenou měnu - koruna česká (Kč). Jako

platidlo je používána na celém území republiky. Také cizinci musí toto oprávnění při placení respektovat. Strážníci obecní policie ukládají v blokovém řízení pokuty za přestupky osobám, které svým jednáním porušují nebo ohrožují zájem chráněný zákonem. Pokutové bloky na pokuty ukládané osobám v blokových řízeních

za přestupky jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy, na kterých je uvedena jejich nominální hodnota v Kč. Tyto bloky vydává Ministerstvo financí České republiky. Není proto možné přijímat za takto vydané bloky žádnou cizí měnu.

2.Skutkové podstaty přestupků, které mohou řešit strážníci v blokovém řízení Skutkové podstaty přestupků, které mohou řešit strážníci v blokovém řízení

v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) viz stanovisko „Pravomoci strážníků na úseku BESIPu“, kapitola 10.1.

Přestupky, které mohou strážníci projednat v blokovém řízení, jsou stanoveny

§ 86 písm. d) přestupkového zákona. Rozsah přestupků spadajících do působnosti obce (první část věty uvozující cit. ustanovení přestupkového zákona), upravuje § 53 odst. 1 přestupkového zákona.

To tedy znamená, že všechny obecní policie na území České republiky jsou oprávněny projednávat stejný rozsah přestupků spadajících do působnosti obce. V případě ostatních přestupků, ale i správních deliktů, obecní policie tyto pouze odhaluje a v souladu s § 10 zákona o obecní policii podezření, že byly spáchány, oznamuje příslušným orgánům.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

3. Náležitosti pokutových bloků

Pokutové bloky na pokuty ukládané osobám v blokových řízeních

za přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou vydávány Ministerstvem financí České republiky.

Veškeré pokutové bloky jsou tiskopisy přísně zúčtovatelné. To znamená, že je nutné s nimi takto nakládat i při jejich používání. Jestliže strážník uloží blokovou pokutu např. ve výši Kč 300,- a vydá 3 pokutové bloky v nominální hodnotě jednoho bloku Kč 100,-, musí vypsat vždy na všech 3 pokutových blocích veškeré náležitosti. Stejně tak nelze pokutový blok „vyhodit“, a to ani v případě, že si jej přestupce odmítne po zaplacení pokuty převzít.

Čitelně vypsané pokutové bloky strážník podepíše a potvrdí jednobarevným otiskem úředního razítka. Úředním razítkem se rozumí razítko kulatého tvaru

o průměru 20, 25 nebo 36 mm, na němž je uvnitř kruhu vyznačen malý státní znak a na jehož obvodu je označení příslušné obce (města), případně i obecní (městské) policie a pořadové číslo razítka.

Bude-li pokutový blok vyplňovat strážník Městské policie hl. m. Prahy, opatří jej razítkem s označením „Hlavní město Praha“ s malým státním znakem (viz ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).

Výčet subjektů, které jsou oprávněny používat malý státní znak (tedy i úřední razítko), definici úředního razítka a oprávnění jej používat obsahuje zákon

č.352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „zákon o užívání státních symbolů ČR“).

4.Opravné prostředky proti pokutám uloženým v blokovém řízení

Podle § 86 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je obecní policie oprávněna ve zkráceném správním řízení (tzv. blokovém řízení) projednávat taxativně vymezené přestupky. Pravidla tohoto specifického druhu správního řízení upravují § 84 a 85 výše uvedeného zákona

a subsidiárně pak zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“).

Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. Je však možné podat tzv. mimořádný opravný prostředek, kterým je ve smyslu správního řádu obnova řízení (§ 100 a násl.) nebo přezkumné řízení (§ 94 a násl.).

Obnova řízení připadá v úvahu, pokud vyšly najevo dříve neznámé

skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení.

O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z výše uvedených důvodů a jestliže je na novém řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají

pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Podnět k zahájení přezkumného řízení může dát

i účastník, a to orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

V Litoměřicích 24.7.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/