Nařízení velitele č.11/2008

Činnost hlídek

Činnost hlídek v terénu je dána, mimo úkoly uvedené v „pracovní náplni“, zejména těmito úkoly:

Hlídka ORION 41

-prověřuje objekty napojené na PCO

-hlídka svou činnost provádí převážně ve vozidle

-při prověřování lokalit- na kontrolních bodech, pevných stanovištích apod. se od vozidla, vzhledem k úkolům PCO, může vzdálit max. 2-3 min. rychlé chůze

-hlídka je dvoučlenná

Hlídka ORION 42

-provádí asistenci při odtazích vozidel při čištění komunikací

-hlídka při své činnosti používá vozidlo pouze na„přesuny“, svou činnost provádí převážně jako pěší

-hlídka je dvoučlenná

Hlídka ORION 45

-kontrola placených stání dle nařízení RM o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy.

-hlídka činnost vykonává ve vozidle tech. služeb

-hlídka se pohybuje ve vymezeném území dle nařízení RM , opuštění vymezeného území je možno jen po předchozím odsouhlasení velitelem směny

Denní hlídka pěší

-kontrola placených stání dle nařízení RM o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy.

-hlídka se pohybuje ve vymezeném území dle nařízení RM , opuštění vymezeného území je možno jen po předchozím odsouhlasení velitelem směny

-hlídka je jednočlenná

V Litoměřicích 29.7.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/